expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
Utrymningsplan design

Krav på utrymningsplan: Lagar, regler och utformning

Måste man ha en utrymningsplan? Hur ska den se ut? Här går vi igenom de lagar och regler som gäller för utrymningsplaner.

Det finns både lagkrav, en svensk standard och rekommendationer om när utrymningsplaner måste eller bör finnas, men också hur de ska utformas och placeras.
Här har vi summerat de viktigaste sakerna du bör känna till.

Måste man ha en utrymningsplan?

Ja! En utrymningsplan krävs på de flesta arbetsplatser och verksamheter. Krav finns både i byggreglerna och i arbetsmiljölagen. Det ska finnas en utrymningsplan i varje hotellrum och på alla arbetsplatser där man inte ser samtliga utrymningsvägar från hela lokalen enligt AFS 2020:1

Krav på utrymningsplan i Boverkets byggregler (BBR)

Det enda stället där man i byggreglerna ställer krav på att det ska finnas utrymningsplan är i hotellrum. Övriga krav på utrymningsplaner gäller arbetsgivare, vilket du kan läsa om längre ned när det gäller krav i arbetsmiljölagen.

Från byggreglerna, BBR: 5:354 Verksamhetsklass 4 (hotell)
Anslag med utrymningsplan ska finnas i varje gästrum”. (BFS 2011:26).
Allmänt råd: Utrymningsplan bör placeras i direkt anslutning till dörr till utrymningsväg. Utrymningsplanen bör beskriva innebörden och karaktären av utrymningslarmet, vad hotellgästen förväntas göra och vara kompletterad med en ritning som visar byggnadens utrymningsvägar. I byggnader med minst nio gäster eller med minst fem gästrum bör utrymningsplan utformas enligt SS 2875. (BFS 2011:26).

Det vanligaste är att man placerar utrymningsplanen på insidan av hotelldörren där rummet man befinner sig i är tydligt markerad. Enligt standarden SS 2875 är det i hotellrum ok att planen är i A4 format istället för A3 format som krävs på andra ställen.

Krav på utrymningsplan enligt arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverket ger ut  föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning  i AFS 2020:1. Där hittar vi kraven gällande utrymningsplan.

Arbetsmiljöverket lägger stor vikt på att arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att alla arbetstagare, oavsett funktionsförmåga, ska kunna utrymma arbetsplatsen, på ett snabbt och säkert sätt i händelse av fara. Om egenutrymning inte är möjlig för alla, ska arbetsgivaren se till att alla arbetstagare ändå kan ta sig till en säker plats innan kritiska förhållanden uppstår.

arbetsplatsens utformning i AFS 2020:1

En utrymningsplan är i första hand till för personal på en arbetsplats, för att lära sig och bli trygg med sina förutsättningar. Den är alltså egentligen inte till för besökare men det är inte fel att placera planen så den är synlig även för dessa.

Utrymningsplan (Utdrag från AFS 2020:1)

108 § På arbetsplatser ska det, i den omfattning som behövs och på platser som är väl synliga och lätta att upptäcka, finnas anslag med utrymningsplan. Utrymningsplaner behövs dock inte för arbetsplatser vars storlek, läge och överskådlighet är sådan att en utrymningsplan saknar betydelse för arbetstagarnas säkerhet vid en utrymning.

Allmänna råd: Små lokaler där samtliga utrymningsvägar är synliga från hela lokalen är exempel på när utrymningsplanen kan sakna betydelse för arbetstagarnas säkerhet.

109 § Utrymningsplanen ska

 1. visa alla utrymningsvägar, inklusive tillfälliga utrymningsplatser,
 2. visa plats för återsamling,
 3. ange hur räddningstjänst och annan nödvändig hjälpinsats larmas, och
 4. när detta är aktuellt, visa placering av handbrandsläckare, manuella larmutlösningsdon och larmtelefon.

Om alla utrymningsvägar inte är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska det framgå av utrymningsplanen vilka utrymningsvägar de kan använda. Utrymningsplanen får också innehålla annan information, om det inte försvårar läsningen.

Allmänna råd: Exempel på hur en utrymningsplan kan vara utformad finns i svensk standard SS 2875:2019

Hur ska en utrymningsplan utformas?

I föreskriften AFS 2020:1 ovan, beskrivs vad som ska finnas på en utrymningsplan enligt lag. Både den föreskriften och BFS 2011:26 hänvisar till den Svenska standarden 2875:2019 om hur utrymningsplanen bör se ut.

Vi stöter tyvärr ofta på utrymningsplaner som har många brister med att det saknas information, utseende eller att den kanske rent av är felaktig. Vanliga fel är att det man har glömt rita in larmknappar, brandsläckare eller att återsamlingsplatsen inte stämmer.

Planen ska enligt lagen minst visa:

 • Utrymningsvägar
 • Tillfälliga utrymningsplatser (för t ex rullstol)
 • Återsamlingsplats
 • Hur räddningstjänst eller annan hjälpinsats larmas
 • Placering av larmknappar
 • Placering av brandsläckare
 • Larmtelefon

Utformning av utrymningsplan enligt svensk standard SS 2875:2019

Utöver föreskriften AFS 2020:1 har det arbetats fram en standard som hjälper organisationer och företag, oberoende av verksamhet, att utforma utrymningsplaner som bygger på ett standardiserat arbetssätt, både vad gäller grafisk utformning samt användande av symboler. Detta gör det enklare för alla att tyda en utrymningskarta oavsett vilken leverantör som tagit fram den.

Även om det är frivilligt att följa en standard rekommenderar vi verkligen att göra så. Det blir tydligt och enkelt att förstå planen när den följer en kvalitetsgranskad standard. Syftet är att rädda liv och om utrymningsplanen följer standarden förbättras chanserna.

Fördelar med att arbeta enligt standarden:
Tillämpningen av utrymningsplaner ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Boverkets byggregler för ett standardiserat brandskyddsarbete. Standarden underlättar arbetet med att ta fram av utrymningsplaner, hur de kan utformas samt var de bör placeras och därmed blir utrymningsplanen en integrerad del av det systematiska brandskyddsarbetet.

Utformning enligt standarden

Utöver föreskriften AFS 2020:1 har det arbetats fram en standard som hjälper organisationer och företag, oberoende av verksamhet, att utforma utrymningsplaner som bygger på ett standardiserat arbetssätt, både vad gäller grafisk utformning samt användande av symboler. Detta gör det enklare för alla att tyda en utrymningskarta oavsett vilken leverantör som tagit fram den.

Även om det är frivilligt att följa en standard rekommenderar vi verkligen att göra så. Det blir tydligt och enkelt att förstå planen när den följer en kvalitetsgranskad standard. Syftet är att rädda liv och om utrymningsplanen följer standarden förbättras chanserna.

Fördelar med att arbeta enligt standarden:
Tillämpningen av utrymningsplaner ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Boverkets byggregler för ett standardiserat brandskyddsarbete. Standarden underlättar arbetet med att ta fram av utrymningsplaner, hur de kan utformas samt var de bör placeras och därmed blir utrymningsplanen en integrerad del av det systematiska brandskyddsarbetet.

Utformning enligt standarden

 • Utrymningsplanen kan utformas i 2D eller 3D
 • “Här är du symbol” med din exakta plats ska visas
 • Instruktioner ska finnas på både svenska och engelska
 • Situationsplan med återsamlingsplats ska finnas
 • Utrymningsplatser för rörelsehindrade ska märkas ut
 • Adress, namn på verksamhet och våningsplan ska finnas med
 • Minsta storleken ska vara A3 förutom i hotellrum eller liknande där den kan vara i A4
 • Även instruktioner för grafisk utformning, storlek på text, färger och för symboler finns i standarden
Svensk standard SS 2875:2019
Utrymningsplan

Placering av utrymningsplan

Utrymningsplanen bör placeras så att den är väl synlig på varje våningsplan.

 • Nära hissar och trappor
 • Korridorer och korsande utrymningsvägar
 • I varje gästrum på hotell, vandrarhem, pensionat och liknande
 • Vid lämpliga platser för säkerhetsinformation, reception, mötesrum och personalrum

Vi hjälper dig gärna med lämplig placering i din verksamhet.

Utrymningsplan – vad gäller?

En utrymningsplan ska alltså finnas på följande platser:

 • I varje hotellrum enligt BFS 2011:26 (Boverkets byggregler)
 • På alla arbetsplatser där man inte ser samtliga utrymningsvägar från hela lokalen enligt AFS 2020:1
 • Ska på arbetsplatser sitta väl synliga och lätta att upptäcka

Så ska en utrymningsplan se ut:

 • Den ska innehålla minst det som står i AFS 2020:1
 • Den bör utformas enligt SS 2875:2019
 • Den ska visa utrymningsvägar, tillfälliga utrymningsplatser (för t ex rullstol), återsamlingsplats, Hur räddningstjänst eller annan hjälpinsats larmas, placering av larmknappar, placering av brandsläckare och larmtelefon
 • Utseendet ska formas efter SS 2875 som anger storlek, färger, innehåll och placering

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt