Brandfast Sverige AB  – Miljöpolicy

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra gällande direktiv som vår verksamhet omfattas av.
  • Inom många områden nöjer vi oss inte med att ”bara uppfylla” lagkraven, vi vill överträffa dessa och ligga i framkant inom vår bransch.
  • Vi jobbar med ständiga förbättringar av vårt interna miljöarbete.
  • Vi håller koll på och vill minska vår negativa miljöpåverkan inom områden som energianvändning, transporter, vattenförbrukning, kemikalieåtgång och avfallshantering.
  • Vi letar aktivt efter mer miljövänliga alternativ. Ett exempel på detta är att vi erbjuder digital släckutrustning vid brandövning.
  • Vi försöker minimera antalet resor och samordnar transporter och leveranser. Vid längre resor väljer vi första hand tåg och undviker i möjligaste mån flygresor.
  • Vid återanvänder, återvinner och källsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Vi väljer miljömärkta produkter och tjänster i verksamheten, där det är möjligt.
  • Vi ställer miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla mer hållbara alternativ.

Här kan du läsa om när vi utbildade på Scandic med vår miljövänliga digitala släckutrustning