Tillståndslista och app för heta arbeten

Fakta, regler och blankett för Heta Arbeten. Här reder vi ut begreppen om tillståndslista, kontrollista som behövs vid Heta Arbeten

När behöver man fylla i en tillståndslista för heta arbeten?

För alla brandfarliga heta arbeten måste en blankett för detta fyllas i, en så kallad tillståndslista.
Tillståndslistan är försäkringsregler, alltså inget lagkrav, utan en kontrollista som finns i alla företagsförsäkringar.

Vad är en tillfällig arbetsplats?

Om ditt arbete med verktyg medför värmeutveckling eller ger gnistor så kan det finnas risk att fastigheter, byggnader och fordon skulle kunna börja brinna.
Detta kallas för arbete på tillfällig arbetsplats, alltså en arbetsplats som inte är anpassad för varma arbetsmetoder. Här kan då gnistor eller värmeutveckling medföra brandrisk och då behöver man fylla i tillståndslistan för att jobba säkert.
Gäller både inomhus och utomhus.

Vad är en fast arbetsplats?

Däremot kan man utföra brandfarliga arbeten på en anpassad fast arbetsplats, t. ex. en svetsverkstad som är byggd för detta, utan tillstånd.
En fast arbetsplats är byggd efter bygglov och enligt Boverkets byggregler, eller anpassad i efterhand för att klara dessa typer av jobb utan brandrisk.
Är du osäker så är det alltid bättre att klassa platsen för det heta arbetet som tillfällig arbetsplats och få ett tillstånd påskrivet.

Om du behöver ett intyg för din fasta arbetsplats, för att få utföra arbeten där utan tillstånd så kan du kontakta oss.

Undantag från tillstånd finns vid jourtjänst i flerbostadshus och för hovslagare om stallet uppfyller vissa regler.

Vilken blankett, tillståndslista för heta arbeten gäller?

Eftersom detta är försäkringsvillkor så ska man vara uppdaterad på vilka regler som gäller. Det handlar om 14 säkerhetsregler för att det inte ska brinna. För de 14 säkerhetsreglerna sker i princip aldrig någon justering, men ibland kommer det mindre uppdateringar om hur länge tillstånd kan skrivas mm.

Både Brandskyddsföreningen och Svebra ger i samråd med försäkringsbolagen ut sin version av tillståndslista och man bör se till att använda den senaste. Har industrier eller byggföretag egna listor så får man använda dessa också, så länge de följer sin försäkrings säkerhetsregler.

1. Syftet med tillståndslista är att det inte brinna när man utför heta arbeten
2. Tillståndsansvarige är den som ska ge tillstånd och säkerhetsställa att reglerna följs.
3. Man kan använda olika tillståndslistor, bara de följer försäkringsföreskrifterna.
4. Tillståndslistan får vara digital.

Eftersträva att använda de senast utgivna kontrollistorna från antingen Svebra eller Brandskyddsföreningen eftersom de underlättar att tolka regelverket rätt.

Finns tillståndslista som PDF?

Absolut!

Här hittar du 2 varianter:

 1. Svebras version för brandfarliga arbeten
 2. Brandskyddsföreningens kontrollista

Tillståndslista heta arbeten block

Finns tillstånd/kontrollista som app eller digital checklista?

Det går bra att ha en app eller digital checklista.  Tillståndslistan ska ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, utförare och brandvakt.
Det finns idag 2 versioner för digital tillståndslista:

 1. “Brandfarliga Arbeten” som du laddar ned som app.
  OBS! Detta är den en enda digitala tillståndslistan som idag fungerar för de båda certifikaten “Brandfarliga Arbeten” och Heta Arbeten® 
  Med Brandfarliga Arbeten appen kan du skapa och signera tillståndslistor digitalt. Nu slipper du tillstånd i pappersformat. Spara och ha alltid med dig dina tillstånd. Få svar på alla dina frågor om Brandfarliga Arbeten med funktionen ”frågor och svar”. Alla inblandade i Brandfarliga Arbeten kan använda appen, oavsett vilket certifikat du har.
  Länk till appstore här.
  Länk till Google play här.

   

 2. Brandskyddsföreningens digitala tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®
  OBS! Denna digitala lista är bara till för internt bruk inom din organisation där du vet att alla endast har Brandskyddsföreningens certifikat Heta Arbeten®
  Bra funktioner men fungerar inte om du har externa hantverkare med andra certifikat.
  Länk till denna digitala lista hittar du här.

Tillståndslista i pappersform kommer alltid finnas kvar för de som föredrar detta.

 

Hur länge får ett tillstånd för heta arbeten skrivas?

Under åren har detta stramats åt. Från att inte ha nämnts, till 48 timmar, och nu används formuleringen “Tillståndsansvarig ger så kort tillstånd som möjligt, normalt inte längre än en dag / ett skift”
Att kunna ge långa tillstånd kan tyckas vara bekvämt men leder tyvärr till minskad uppmärksamhet och fler bränder. Detta har försäkringsbolagen uppmärksammat och för att få ned antalet bränder så vill man ha kortare tillstånd så att säkerheten bibehålls.
Nu lägger man mer fokus på att det är den tillståndsansvarige som ska bedöma hur långt tillstånd som kan skrivas men poängterar att det ska hållas kort. Normalt inte mer än en dag.
Kom ihåg vad syftet med allt är – det ska inte brinna!

 

Hur länge bör man spara en tillståndslista?

Rekommendationen är 1 år men spara den gärna 2 år.

 

Vilka säkerhetsregler gäller för heta arbeten?

Här är säkerhetsreglerna som din tillståndslista ska innehålla, oavsett om den är i pappersformat eller digital.

Säkerhetsregel 0 – Tillstånd
Den som avser att bedriva eller låta bedriva brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats (t.ex. ägare eller brukare av fastighet eller total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. Om fara för brand bedöms föreligga, får arbetet utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige:
Utfärdar tillstånd för arbetena på Tillstånds- & checklista för Brandfarliga arbeten eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld. Under arbetenas utförande förvissar sig om att nedanstående säkerhetsregler följs.
Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett hen skriftligen medgivit detta. Den tillståndsansvarige får inte utföra de Brandfarliga arbetena.
Säkerhetsregel 1 – Behörighet
Den som ska utföra brandfarliga arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt.
Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten.
Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.
Säkerhetsregel 2 – Brandvakt
Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de Brandfarliga arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.
Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.
Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.
Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara
För arbete i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.
Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning
Arbetsplatsen ska vara:
› Städad
› Vid behov vattnad
Säkerhetsregel 5 – Brännbart material
Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska:
› Flyttas bort
› Skyddas genom övertäckning
› Avskärmas
Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar
Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara:
› Skyddas
› Göras åtkomliga för omedelbar släckinsats
Säkerhetsregel 7 – Otätheter
Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara:
› Tätade
› Kontrollerade med hänsyn till brandfaran
Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning
Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2×6 kg pulver).
Vid takläggning krävs: Vid takläggning krävs slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2 x 6 kg pulver). Alternativt gäller tre certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 3 x 6 kg pulver).
Vid takläggning krävs alltid att brytverktyg och handstrålkastare finns på arbetsplatsen.
Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning
Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.
Säkerhetsregel 10 – Larmning
Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.
Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning
Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.
Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt
Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 ºC.
Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt
Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Så certifierar du dig!

Både som utförare, tillståndsansvarig och brandvakt behöver du ett certifikat enligt försäkringsreglerna.
De två olika certifikaten som gäller heter Brandfarliga Arbeten och Heta Arbeten®
Här kan du se våra utbildningar!

Välkommen till våra kurser. Vi har några av Sveriges bästa kursledare och du får certifikatet direkt på kursen.