Tillståndslista för heta arbeten

Fakta, regler och blankett för heta arbeten. Här reder vi ut begreppen om tillståndslista, kontrollista som behövs vid heta arbeten

När behöver man fylla i en tillståndslista för heta arbeten?

För alla brandfarliga heta arbeten måste en blankett för detta fyllas i, en så kallad tillståndslista.
Tillståndslistan är försäkringsregler, alltså inget lagkrav, utan en kontrollista som finns i alla företagsförsäkringar.

Vad är en tillfällig arbetsplats?

Med brandfarliga heta arbeten menas att fastigheter, byggnader och fordon skulle kunna börja brinna på grund av de verktyg och det arbete du utför.
Detta kallas för arbete på tillfällig arbetsplats, alltså en arbetsplats som inte är anpassad för varma arbetsmetoder. Här kan då gnistor eller värmeutveckling medföra brandrisk och då behöver man fylla i tillståndslistan för att jobba säkert.

Vad är en fast arbetsplats?

Däremot kan man utföra heta arbeten på en anpassad fast arbetsplats, t. ex. en svetsverkstad som är byggd för detta, utan tillstånd.
En fast arbetsplats är byggd efter bygglov och enligt Boverkets byggregler, eller anpassad i efterhand för att klara dessa typer av jobb utan brandrisk.
Är du osäker så är det alltid bättre att klassa platsen för det heta arbetet som tillfällig arbetsplats och få ett tillstånd påskrivet.

Undantag från tillstånd finns vid jourtjänst i flerbostadshus och för hovslagare om stallet uppfyller vissa regler.

Vilken blankett, tillståndslista för heta arbeten gäller?

Eftersom detta är försäkringsvillkor så ska man vara uppdaterad på vilka regler som gäller. Det handlar om 14 säkerhetsregler för att det inte ska brinna. För de 14 säkerhetsreglerna sker i princip aldrig någon justering, däremot kommer det uppdateringar om hur länge tillstånd kan skrivas mm.

Brandskyddsföreningen ger i samråd med försäkringsbolagen ut sin version av tillståndslista och man bör se till att använda den senaste. Har industrier eller byggföretag egna listor så får man använda dessa också.
Brandfast ger också ut en egen kontroll/tillståndslista.

Låter detta konstigt och vilken tillståndslista gäller egentligen?
Man måste tänka på två saker!
1. Det ska inte brinna när man utför heta arbeten
2. Tillståndsansvarige är den som ska ge tillstånd och säkerhetsställa att reglerna följs.

Efterstäva därför att använda de senast utgivna kontrollistorna eftersom de underlättar att tolka regelverket rätt.
Vi på Brandfast har egna tillståndslistor som så klart är uppdaterade enligt de senaste försäkringsvillkoren.
Dessutom har vi passat på att göra dom extra tydliga och till väldigt bra pris!

 

Finns tillståndslista för heta arbeten som PDF?

Absolut!
Här kan du ladda ned senaste utgåvan av Tillståndslista för Heta Arbeten

Tillståndslista heta arbeten block

Finns tillstånd/kontrollista som app eller digital checklista?

Det går bra att ha en app eller digital checklista.  Tillståndslistan ska ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt.
PÅ hetaarbeten.se kan man med konto logga in och skapa digitala tillståndslistor.
Med appen ”brandfarliga arbeten” kan man också registrera sig och skapa tillståndslistor.
Båda varianterna är gratis.
Tillståndslista i pappersform kommer alltid finnas kvar för de som föredrar detta.

 

Hur länge får ett tillstånd för heta arbeten skrivas?

Under åren har detta stramats åt. Från att inte ha nämnts, till 48 timmar, och nu används formuleringen ”Tillståndsansvarig ger så kort tillstånd som möjligt, normalt inte längre än en dag / ett skift”
Att kunna ge långa tillstånd kan tyckas vara bekvämt men leder tyvärr till minskad uppmärksamhet och fler bränder. Detta har försäkringsbolagen uppmärksammat och för att få ned antalet bränder så vill man ha kortare tillstånd så att säkerheten bibehålls.
Nu lägger man mer fokus på att det är den tillståndsansvarige som ska bedöma hur långt tillstånd som kan skrivas men poängterar att det ska hållas kort. Normalt inte mer än en dag.
Kom ihåg vad syftet med allt är – det ska inte brinna!

 

Hur länge bör man spara en tillståndslista?

Rekommendationen är 1 år men spara den gärna 2 år.

 

Vilka regler gäller för heta arbeten?

Här är säkerhetsreglerna! Brandfast version 2018
Hela kontrollistan kan du ladda ned som PDF här

0. Tillståndsansvarig är utsedd (Texta beställare/företag)………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Personen som ska utföra arbetet är behörig att utföra Heta Arbeten.
 2. (A) Bevakning under arbetet är ordnad genom behörig brandvakt
  Brandvakt/vakternas namn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Tillståndsansvarig bedömer att brandvakt uppenbart inte behövs under arbetet.
  2 (B) Efterbevakning (obligatoriskt) är ordnad genom behörig person.
  En timme (minst) Annan längre tid: ……………………………………………………………
  Efterbevakning, namn:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. (A) Arbeten kommer utföras i utrymmen som innehåller/innehållit brandfarlig vara.
  (B) Tillstånd har inhämtats från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.
 4. Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.
 5. Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom övertäckning och/eller avskärmat
 6. (A) Det finns värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar.
  (B) Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats.
 7. (A) Det finns springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen.
  (B) Dessa är tätade eller kontrollerade och skyddade.
 8. Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats
 9. (A) Svetsutrustning kommer att användas vid arbetet.
  (B) Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd.
  Svetsbrännare är försedd med backventil för bränngas och syrgas.
  Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.
 10. Räddningstjänsten/brandkåren kan larmas omedelbart
 11. (A) Vid tätskiktsarbete eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten.
  (B) Tillståndsansvarig medger att öppen låga används för smältning av is och snö.
 12. Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt värms materialet till högst 300°C
 13. Vid smältning av asfalt hanteras utrustningen enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler
  för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger

Certifiera dig!

Välkommen till våra Heta Arbeten® kurser. Vi har några av Sveriges bästa kursledare och du får certifikatet direkt på kursen.

Läs om Heta Arbeten® kurser här