expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
Tillståndsblock brandfarliga heta arbeten

Tillståndslista och app för brandfarliga heta arbeten

Fakta, regler och blankett för brandfarliga heta arbeten. Här reder vi ut begreppen om tillståndslista, kontrollista som behövs vid brandfarliga arbeten.

När behöver man fylla i en tillståndslista för brandfarliga heta arbeten?

Alla arbetsmoment med verktyg som alstrar värme eller gnistor kan vara en brandrisk. Utförs dessa arbeten på en tillfällig arbetsplats (ej anpassad verkstad) så krävs det tillstånd.

En utsedd tillståndsansvarig ska på plats gå igenom risker och fylla i en tillståndslista för att uppfylla säkerhetsföreskrifterna som finns i alla företagsförsäkringar. Syftet är att minimera brand och göra rätt riskbedömning.

För alla brandfarliga heta arbeten måste en blankett för detta fyllas i, en så kallad tillståndslista/checklista.
Tillståndslistan bygger på försäkringsregler, alltså inget lagkrav, utan en kontrollista som finns i alla företagsförsäkringar.

Tillståndslistan kan vara på papper eller digital i en app eller liknande.

Vad är en tillfällig arbetsplats?

Om ditt arbete med verktyg medför värmeutveckling eller ger gnistor så kan det finnas risk att fastigheter, byggnader och fordon skulle kunna börja brinna.
Detta kallas för arbete på tillfällig arbetsplats, alltså en arbetsplats som inte är anpassad för varma arbetsmetoder. Här kan då gnistor eller värmeutveckling medföra brandrisk och då behöver man fylla i tillståndslistan för att jobba säkert.
Tillfällig arbetsplats kan vara både inomhus och utomhus.

Vad är en fast arbetsplats?

En fast arbetsplats är anpassad så att man kan utföra brandfarliga arbeten utan risk för brand,  t. ex. en svetsverkstad som är byggd för detta, utan tillstånd.
En fast arbetsplats är byggd efter bygglov och enligt Boverkets byggregler, eller anpassad i efterhand för att klara dessa typer av jobb utan brandrisk.
Är du osäker så är det alltid bättre att klassa platsen för det brandfarliga arbetet som tillfällig arbetsplats och få ett tillstånd påskrivet.

Om du behöver ett intyg eller bedömning för din fasta arbetsplats, för att få utföra arbeten där utan tillstånd så kan du kontakta oss för rådgivning.

Undantag från tillstånd finns vid jourarbeten och för hovslagare om stallet uppfyller vissa regler.

Vilken blankett, tillståndslista gäller?

Eftersom detta är försäkringsvillkor så ska man vara uppdaterad på vilka regler som gäller. Det handlar om 13 säkerhetsregler för att det inte ska brinna. För de 13 säkerhetsreglerna sker i princip aldrig någon justering, men ibland kommer det mindre uppdateringar om hur länge tillstånd kan skrivas mm. 

Från 1 januari gäller en ny uppdaterad tillståndslista enligt SBF 506:1

SVEBRA ger i samråd med försäkringsbolagen ut en tillståndslista och man bör se till att använda den senaste. Har industrier eller byggföretag egna listor så får man använda dessa också, så länge de följer sin försäkrings säkerhetsregler.

1. Syftet med tillståndslista är att det inte brinna när man utför brandfarliga arbeten
2. Tillståndsansvarige är den som ska ge tillstånd och säkerhetsställa att reglerna följs.
3. Man kan använda olika tillståndslistor, bara de följer försäkringsföreskrifterna.
4. Tillståndslistan får vara digital.

Eftersträva att använda den senast utgivna kontrollistan från SVEBRA som vi presenterar här för att vara säker på att följa försäkringsföreskrifterna.

Finns tillståndslista som PDF?

Absolut! Här kan du ladda ned den som pdf.

Riskbedömnings och tillstandslista brandfarliga heta arbeten

Blankett brandfarliga heta arbeten

Tillståndslista som app, finns det?

Det går bra att ha en app eller digital checklista. Tillståndslistan ska ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, utförare och brandvakt.
App för digital tillståndslista:

 • “Brandfarliga Arbeten” som du laddar ned som app.
  OBS! Detta är den en enda digitala tillståndslistan som idag fungerar för alla brandfarliga heta arbeten certifikat.
  Med Brandfarliga Arbeten appen kan du skapa och signera tillståndslistor digitalt. Nu slipper du tillstånd i pappersformat. Spara och ha alltid med dig dina tillstånd. Få svar på alla dina frågor om Brandfarliga Arbeten med funktionen ”frågor och svar”. Alla inblandade i Brandfarliga Arbeten kan använda appen, oavsett vilket certifikat du har.
  Länk till appstore här.
  Länk till Google play här.

Tillståndslista i pappersform kommer alltid finnas kvar för de som föredrar detta.

PREMIUM funktion för tillstånd

Vill du få en överblick över alla tillstånd som skrivs i din organisation? Kunna komplettera den digitala tillståndslistan med fler frågor? Följa upp och se statistik?

Då kan du använda vår gratistjänst som du kan läsa om här: PREMIUM by SVEBRA
Detta är den enda premiumtjänsten på marknaden som fungerar med alla certifikat, vilket för oss är en självklarhet för att det ska vara smidigt för dig som kund. Då spelar det ingen roll om den tillståndsansvarige har gått SVEBRAs certifieringskurs eller Brandskyddsföreningens. Tjänsten är kostnadsfri!

Hur länge får ett tillstånd skrivas?

Under åren har detta stramats åt. Från att inte ha nämnts, till 48 timmar, och nu används formuleringen “Tillståndsansvarig ger så kort tillstånd som möjligt, normalt inte längre än en dag / ett skift”
Att kunna ge långa tillstånd kan tyckas vara bekvämt men leder tyvärr till minskad uppmärksamhet och fler bränder. Detta har försäkringsbolagen uppmärksammat och för att få ned antalet bränder så vill man ha kortare tillstånd så att säkerheten bibehålls.
Nu lägger man mer fokus på att det är den tillståndsansvarige som ska bedöma hur långt tillstånd som kan skrivas men poängterar att det ska hållas kort. Normalt inte mer än en dag.
Kom ihåg vad syftet med allt är – det ska inte brinna!

Hur länge bör man spara en tillståndslista?

Rekommendationen är 1 år men spara den gärna 2 år.

Vilka säkerhetsregler gäller?

Här är säkerhetsreglerna som din tillståndslista ska innehålla, oavsett om den är i pappersformat eller digital.
Från 2023 kom det ett nytt regelverk med justerade regler. SBF 506:1. Dessa presenteras här.

Säkerhetsregel 1 – Riskbedömning och tillstånd

Beställaren ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. För att kunna utföra bedömningen korrekt ska den tillståndsansvarige vara väl insatt och uppdaterad med förutsättningarna som råder vid platsen där arbetet ska ske samt hur det ska utföras.

Om fara för brand föreligger får arbetet endast utföras under förutsättning att den tillståndsansvarige genomfört en fullständig, dokumenterad och ifylld riskbedömning enligt kraven i Bilaga 1. Den tillståndsansvarige ska, tillsammans med den som ska utföra arbetet och brandvakten, på plats bedöma faran för brand och vidta nödvändiga åtgärder för att arbetet ska kunna ske säkert. Vid riskbedömning av byggnadskonstruktioner ska högriskdetaljer särskilt beaktas.

Den tillståndsansvarige utfärdar därefter ett tillstånd för arbetena som undertecknas av tillståndsansvarig, utförare och brandvakt. Tillståndet ska ges för så kort tid som möjligt.

Kommentar: Tillståndet bör normalt inte ges för längre tid än en dag eller ett arbetspass. Syftet med att begränsa tiden som ett tillstånd är giltigt är att säkerställa att förhållandena och riskerna på arbetsplatsen inte förändras.

Den tillståndsansvarige ska aktivt hålla sig underrättad och kontrollera att säkerhetsreglerna följs både före, under och efter arbetets genomförande. När arbetet är slutfört ska den tillståndsansvarige göra en kontroll av att säkerheten är återställd och därefter avsluta tillståndet med en underskrift. Detta görs i samband med att efterbevakning är avslutad.

Den tillståndsansvarige får delegera sin arbetsuppgift endast om beställaren skriftligen medgivit detta. Det ska framgå av delegeringen om en vidaredelegering får ske. Tillståndsansvaret ska inte delegeras i flera led än nödvändigt.

Kommentar: Om den som vid arbetets påbörjande utsetts till tillståndsansvarig inte kan närvara vid kontroller under arbetets gång, eller vid avslut, får tillståndsansvaret överlämnas till annan utsedd tillståndsansvarig. Ett sådant överlämnande innefattar gemensam kontroll av arbetsplatsen vid överlämnandet. Överlämnandet bör dokumenteras.

Den tillståndsansvarige får inte själv vara utförare på tillstånd som hen har utfärdat.

Vid akuta jouruppdrag i byggnader, där uppdraget inte kan utföras under ordinarie arbetstid och en tillståndsansvarig inte kan komma på plats i rimlig tid, får utföraren själv agera tillståndsansvarig och ska då gå igenom alla säkerhetsregler för riskbedömning och tillståndsgivning enligt Bilaga 1.

Kommentar: Avsikten är att förhindra att en skada på byggnaden blir större, exempelvis under kvällar, nätter och helger.

Säkerhetsregel 2 – Personcertifikat

Den som är tillståndsanvarig, utförare eller brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska ha ett giltigt personcertifikat utfärdat av en konceptägare enligt SBF 2022. Den som inte regelbundet är tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats kan undantas från att inneha personcertifikat. Undantaget får inte användas för att sprida tillståndsansvaret till flera personer utan personcertifikat i samma organisation. Med inte regelbundet avses maximalt tre brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats under en 12- månadersperiod.

Kommentar: En bostadsrättsförening eller fåmansföretagare, som inte regelbundet är beställare av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är exempel på när personcertifikat för tillståndsansvarig inte alltid krävs.

Kommentar: Det är lämpligt att i god tid innan arbetet påbörjas säkerställa och avtala om att erforderliga roller finns tillgängliga. Kan beställaren eller utföraren inte säkerställa detta inom sina respektive organisationer kan uppgiften delegeras.

Säkerhetsregel 3 – Brandvakt och efterbevakning

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen under den tid som brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utförs, även under arbetsrast. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand har upphört.

Undantagsvis krävs ingen brandvakt om den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt. När arbetet är slutfört ska arbetsplatsen efterbevakas under minst en timme eller en längre tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.

Efterbevakning kan genomföras av annan person, som innehar personcertifikat enligt SBF 2022, än den som utsetts som brandvakt. Annan utsedd person ska vara namngiven vid riskbedömning och tillståndsgivning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Efterbevakning ska alltid utföras, även om bedömningen gjorts att brandvakt inte behövs under arbetet.

Kommentar: Termografering med en värmekamera kan vara ett bra hjälpmedel under och efter arbetet för att upptäcka brandrisker.

Säkerhetsregel 4 – Brandfarlig vara och/eller explosionsfarlig miljö

För arbete i utrymmen som innehåller, eller har innehållit, brandfarlig vara ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för brandfarlig vara inom verksamheten. Om föreståndare för brandfarlig vara saknas ska verksamhetsansvarig kontaktas för tillstånd.

För arbete i utrymmen där det finns risk för explosionsfarlig atmosfär ska arbetstillstånd inhämtas av person som är ansvarig för ATEX-säkerheten innan arbetet påbörjas. Om ansvarig för ATEX-säkerheten saknas ska verksamhetsansvarig kontaktas för tillstånd.

Kommentar: Risk för explosionsfarlig atmosfär (ATEX) kan uppstå i miljöer som innehåller eller har innehållit brännbara ämnen i form av gas, ånga, aerosoler eller damm i vissa koncentrationer i luft.

Säkerhetsregel 5 – Brandsäkra arbetsplatsen

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska

 • flyttas bort
 • skyddas genom övertäckning med obrännbart material och/eller
 • avskärmas med obrännbart material.

Arbetsplatsen ska städas och vid behov vattnas.

Riskområdets storlek kring arbetsplatsen ska bestämmas i riskbedömningen och tillståndsgivningen.

Kommentar: Utan preventiva åtgärder är lämpligt säkerhetsavstånd till arbetsplatsen minst 10 meter horisontellt och vertikalt. Det horisontella avståndet bör utökas till minst 15 meter om arbetet utförs på en upphöjd yta, såsom plattform eller entresolplan, då gnistor tenderar att färdas längre i dessa situationer. Vidare bör säkerhetsavståndet till arbetsplatsen utökas med hänsyn till materialets brännbarhet, val av arbetsmetod och verktyg (för exempelvis cellplast rekommenderas 20 meter).

Även brännbart arbetsmaterial i direkt anslutning till arbetsplatsen bör hanteras i enlighet med riskbedömningen och tillståndsgivningen.

Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar

Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran samt vid konstaterad brandfara

 • skyddas och
 • göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.

Om värmeledande byggnadsdelar finns inom riskområdet och dessa passerar genom en byggnadsdel ska riskområdet utökas så att även andra sidan av byggnadsdelen ingår i riskområdet och bevakas av brandvakt.

Kommentar: För att undersöka om det finns värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar kan ett förstörande ingrepp i konstruktionen vara nödvändigt. Utföraren och brandvakten kan inte själva besluta om förstörande ingrepp. Den tillståndsansvarige måste först komma överens med beställaren av arbetet innan ett förstörande ingrepp utförs.

Säkerhetsregel 7 – Otätheter

Springor, hål och genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara

 • tätade och
 • kontrollerade med hänsyn till brandfaran.

Säkerhetsregel 8 – Torkning och uppvärmning

Vid torkning eller uppvärmning ska verktyg och metoder användas som innebär att materialet inte antänds.

Tätskiktsarbeten
Vid applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 °C. När uppvärmning sker genom förbränning av gas, ska brännare ha helt innesluten låga eller vara tillverkad så att verktyget uppfyller kraven i SBF 2023.

Kommentar: Förekomsten av högriskdetaljer bör särskilt beaktas i riskbedömningen och tillståndsgivningen.

Kommentar: När gasolbrännare används vid applicering av tätskikt bör brännaren vara i konstant rörelse för att förhindra att materialet antänds.

Smältning av snö och is
För att användning av öppen låga ska tillåtas vid smältning av snö och is ska konstruktionen vara av obrännbart material och inte ha några högriskdetaljer. Den tillståndsansvarige ska ha givit tillstånd för detta. Vatten som bildas vid smältning får inte torkas med öppen låga eller brännare enligt SBF 2023.

Säkerhetsregel 9 – Svets- och skärutrustning

Utrustning ska vara felfri och dokumenterad fortlöpande kontroll vara utförd innan arbetet påbörjas.

Vid användning av acetylengas ska gasflaskan vara utrustad med bakslagsskydd.

Svetsbrännare ska vara utrustad med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske ska finnas.

Vid elektrisk svetsning och skärning ska återledare fästas så nära svetsstället som möjligt och särskild kontroll av kablage och återledare ska genomföras.

Kommentar: Återledare kan fästas med skruvtving, fjädrande klämmor eller magneter. Alla kan bli överhettade vid dålig kontakt och behöver regelbunden tillsyn.

Kommentar: Elsvetsmuffar är att betrakta som en svetsmetod.

Kommentar: Exempel på fortlöpande kontroll för svetsutrustning med gas finns hos Svetskommissionen.

Säkerhetsregel 10 – Smältning av asfalt

Vid smältning av asfalt ska utrustningen placeras och hanteras enligt SBF 507 Regler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.
Kommentar: SBF 507 kan i tillämpliga delar även följas för smältning av asfalt vid arbeten på annat än tak och balkonger, till exempel innergårdar och över garage eller terrasser.

Säkerhetsregel 11 – Släckutrustning

Fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats på den tillfälliga arbetsplatsen. Minimikraven framgår av tabell 1 nedan:

Säkerhetsregel 12 – Brandskyddssystem

Vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska frånkopplingar av brandskyddssystem undvikas eller begränsas till endast den tillfälliga arbetsplatsen och under så kort tid som möjligt. Innan frånkoppling görs ska godkännande inhämtas av anläggningsskötaren eller ansvarig person. Efter avslutat arbete ska brandskyddssystemet omedelbart återställas och driftsättas.
Vattenbaserade sprinklersystem ska normalt vara i drift och funktionsdugliga under arbetet.

Säkerhetsregel 13 – Larmning

Räddningstjänsten ska kunna larmas inom en minut från att brand upptäcks. Fungerande telefon ska finnas tillgänglig. Den som larmar ska känna till arbetsplatsens larmadress.

Ladda ned:

Så certifierar du dig!

Både som utförare, tillståndsansvarig och brandvakt behöver du ett certifikat enligt försäkringsreglerna.
Utbildning brandfarliga heta arbeten hittar du här.

Välkommen till våra kurser. Vi har några av Sveriges bästa kursledare och du får certifikatet direkt på kursen.

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt