Föreståndare brandfarlig vara

En utbildning för dig som ska kunna arbeta som föreståndare för brandfarlig vara inom verksamhet som restaurang, skolor, bensinstationer, försäljningsställen, mindre verkstäder mm.

Kursens är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Kurs föreståndare brandfarlig vara


Denna kurs går att boka som webbutbildning! Läs mer om distansutbildning här

Om din verksamhet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara är du ansvarig för att utse och utbilda en eller flera föreståndare.
Felaktig hantering av brandfarlig vara kan utgöra en mycket stor risk för explosion eller brand. För att minska risken med brandfarlig vara krävs kunskap om hanteringen. Med den här kursen kan du vara föreståndare för brandfarliga varor i mindre omfattning och få kunskap om de risker som hantering av brandfarliga varor innebär.

Öppna kurser

Inga öppna kurser just nu.

  Målgrupp för utbildningen föreståndare brandfarlig vara

  Utbildningen riktar sig i första hand mot föreståndare, ställföreträdande föreståndare och övrig personal som hanterar brandfarlig vara i mindre omfattning.
  Detta kan t. ex. gälla dig som jobbar inom skola, bensinstation, restaurang, verkstäder mm

  Mindre omfattning delas upp i 3 grupper:

  1. Mycket enkel hantering. Exempel är gasolhantering i restaurangkök, butiker utan öppen hantering, målning av enstaka objekt med pensel, lack- eller måleriavdelning utan torkugn, sprutmålning med aerosol i engångsförpackning (sprayburk), guld- eller silversmedja för smyckestillverkning eller reparation, läkarmottagning eller tandläkarmottagning utan laboratorium.
  2. Mindre omfattande hantering utan cisterner. Exempel är grund- och gymnasieskolors kemilaboratorier, rutinlaboratorier, vårdcentral, mindre sjukhus eller sjukhem, byggarbetsplats utan cistern, butik med öppen hantering, måleriverksamhet med enstaka sprutbox, skola med verkstadsutbildning, bilverkstad utan cisterner.
  3. Mindre omfattande hantering med cisterner. Exempel är bensinstationer (både bemannad och automatstation), måleriverksamhet med flera sprutboxar eller doppmålning, depå enbart med vätska med flampunkt >+23C, byggarbetsplats där cisterner förekommer, bilverkstad med cisterner.
  Brandfarlig vara distans

  Kursmål för utbildningen föreståndare brandfarlig vara

  Kursen innehåller:

  • Vad är brandfarliga varor
  • Lagstiftning och regler kring brandfarliga varor
  • Brand- och explosionsrisker med brandfarlig vara
  • Föreståndarens roll, ansvar och uppgifter
  • Förvaring och hantering
  • Förebyggande brandskydd
  • Risker i verksamheten

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB beskriver detta så här:

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB beskriver detta så här:
  ”En verksamhet som är tillståndpliktig för sin hantering av brandfarlig vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare . Det är den som är tillståndshavare som ska utse föreståndare, dvs. VD eller annan person med befogenhet att utse föreståndare för verksamheten. En föreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt. Om en verksamhet behöver tillstånd eller inte framgår av MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. ”

  Kursfakta för utbildningen föreståndare brandfarlig vara

  Tidsåtgång: 4-6 timmar
  Max antal deltagare: 20 personer

  Vill du gå utbildningen på er arbetsplats?

  Vi kommer gärna ut till er arbetsplats och håller utbildningen.

  Pris:
  Fyll i en offerförfrågan så kontaktar vi dig!

  Anmälan

  Vill du boka en utbildning så gör en intresseanmälan via e-post (info@brandfast.nu) eller ring (08-7554408) till oss! Du får även gärna fylla i formuläret nedan.

  Offertförfrågan