Lisebergsbranden brandskyddsansvarig

10 bränder om dagen i olika verksamheter - Vikten av att ha en utbildad Brandskyddsansvarig!

Brandsäkerhet och systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en av de viktigaste aspekterna att beakta för alla typer av företag och organisationer. Att ha en utbildad Brandskyddsansvarig på plats är inte bara lagligt krav, det är också avgörande för att säkerställa säkerheten för både anställda och egendom. Här tittar vi närmare på varför det är så viktigt att ha en kvalificerad Brandskyddsansvarig på företaget.

Lagkrav och regler för brandskydd på företaget

Enligt svensk lagstiftning, som Lagen om skydd mot olyckor och Arbetsmiljölagen, måste alla arbetsplatser ha en utbildad Brandskyddsansvarig. Denna person har ansvaret för att se till att brandskyddsarbetet bedrivs på ett korrekt sätt och att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att minimera risken för brand och för att hantera en eventuell brand på ett säkert sätt.

Lisebergsbranden

Antal bränder på företag varje år

Enligt statistik inträffar i genomsnitt 10 bränder om dagen i olika verksamheter runt om i Sverige. Dessa bränder kan leda till omfattande skador på egendom, förlust av affärsverksamhet och i värsta fall även skador på människor. Genom att ha en välutbildad ansvarig på plats och genom att följa lagkrav och säkerhetsföreskrifter kan risken för bränder minskas avsevärt, vilket är avgörande för företagets överlevnad och för att skydda dess anställda och tillgångar.

Att ha en utbildad och kompetent Brandskyddsansvarig är således avgörande för att säkerställa ett effektivt och säkert brandskyddsarbete på företaget eller i en fastighet. Genom att följa lagkraven och satsa på utbildning och kompetensutveckling kan man minimera risken för brand och säkerställa att man är förberedd för att hantera en eventuell brand på bästa möjliga sätt.


Frågor och svar om Brandskyddsansvarig

Vem får vara Brandskyddsansvarig?

Den som får vara Brandskyddsansvarig är en person som har den kompetens och utbildning som krävs för att kunna fullgöra uppgiften på ett korrekt sätt. Det kan vara någon som redan arbetar på företaget och som genomgår en särskild utbildning för att bli certifierad som Brandskyddsansvarig. Läs mer om utbildningen här

Vad krävs för att bli Brandskyddsansvarig?

För att bli Brandskyddsansvarig krävs det vanligtvis att man genomgår en utbildning inom brandskydd och att man sedan klarar ett certifieringsprov. Utbildningen täcker olika aspekter av brandskydd, inklusive förebyggande åtgärder, brandsläckningsteknik och brandutrymning.

Vem ansvarar för brandskyddet i en fastighet?

I en fastighet är det fastighetsägaren som har det övergripande ansvaret för brandskyddet. Det innebär att det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns tillräckliga brandskyddsåtgärder på plats och att dessa åtgärder underhålls och följs upp regelbundet.

Vem har ansvaret för brandskyddet i en byggnad?

Inom en byggnad är det vanligtvis den som bedriver verksamheten i byggnaden som har ansvaret för brandskyddet. Detta innebär att det är företagets ledning eller den utpekade Brandskyddsansvarige som har ansvaret för att se till att det finns tillräckliga brandskyddsåtgärder på plats och att dessa följs.

Vad gör en Brandskyddssamordnare?

En Brandskyddssamordnare är en person som har till uppgift att samordna och leda brandskyddsarbetet på en arbetsplats eller inom en fastighet. Det kan vara den utpekade Brandskyddsansvarige eller en annan person som har fått i uppdrag att ta hand om brandskyddsfrågorna.

Vem ansvarar för Brandskyddsdokumentation?

Det är den utpekade Brandskyddsansvarige som vanligtvis har ansvaret för att se till att brandskyddsdokumentationen är korrekt och uppdaterad. Detta inkluderar att hålla register över brandskyddsutrustning, brandövningar och utbildningar, samt att dokumentera eventuella brister eller avvikelser som upptäcks.

Vem kontrollerar brandskydd?

Brandskyddet kan kontrolleras av olika aktörer beroende på sammanhanget. Exempelvis kan Arbetsmiljöverket göra inspektioner av arbetsplatser för att kontrollera att brandskyddsarbetet bedrivs på ett korrekt sätt. Inom fastigheter kan det vara räddningstjänsten eller andra myndigheter som har ansvaret för att kontrollera att brandskyddsåtgärderna följs.


Bli Brandskyddsansvarig i din verksamhet – Vi stärker dig i din roll!

Vår utbildning för brandskyddsansvariga följer Svebra’s norm SV-QS 2023:3 och är en modern utbildning som möter dagens krav på relevant kunskap i rollen som ansvarig för brandskyddet.