Tillståndsansvarig vid heta arbeten

Frågor och svar om tillståndsansvarig vid heta arbeten. Vilka regler gäller och kan man delegera ansvaret?

Tillståndsansvarig för heta arbeten – Vad gäller?

För alla brandfarliga heta arbeten krävs att en tillståndsansvarig bedömer brandfaran, går igenom säkerhetsreglerna och skriver på ett tillstånd.

Den inledande säkerhetsregeln i företagsförsäkringar nr 0 handlar om tillstånd: “Tillståndsansvarig är utsedd”
Den som avser att bedriva eller låta bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats (t ex ägare eller brukare av fastighet eller total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.

Om fara för brand bedöms föreligga, får heta arbeten utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige:

 • Utfärdar tillstånd för arbetena på en tillstånds/kontrollista, som ska vara fullständigt ifylld.
 • Under arbetenas utförande förvissar sig om att nedanstående säkerhetsregler följs.

Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett honom skriftligen medgivit detta.
Den tillståndsansvarige får inte utföra de heta arbetena.

Frågor och svar om tillstånd vid heta arbeten:

Vilken kompetens krävs för att få vara tillståndsansvarig vid heta arbeten?
Den som skriver fler än ett tillstånd per år skall ha ett giltigt certifikat för heta arbeten.
Det finns 2 certifieringar som ger certifikat:
1. Brandfarliga Arbeten via Svebra och Byggföretagen. Läs mer här.
2. Heta Arbeten® via Brandskyddsföreningen. Läs mer här.

Vem ska utse en tillståndsansvarig?
Det är beställaren av de brandfarliga heta arbeten som ska utse en tillståndsansvarig. Med beställare avses t. ex. ägare eller brukare av en fastighet eller total- generalentreprenör.
Beställaren ska skriftligen utse en tillståndsansvarig. Vi har delegeringsmall som du kan använda för detta.

Vad gör man om det inte finns någon tillståndsansvarig?
Utan tillståndsansvarig får du inte starta ett hett arbete, då bryter du mot dina försäkringsregler.
Tips för att få detta att fungera:

 • I egen organisation: Utse många tillståndsansvariga, så att det alltid finns någon på plats.
 • Som entreprenör: Stäm av innan du åker på ett jobb vem som är tillståndsansvarig och boka tid.
 • Upplys om att beställaren kan delegera uppgiften om de inte har någon tillståndsansvarig.

Hur kan man delegera tillståndsansvaret?
Alltid med en skriftlig delegation.

 • Inom egen organisation: Använd vår mall för att delegera arbetsuppgiften. Skrivs på av vd eller tillståndsansvarig som fått befogenhet att delegera detta vidare.
 • Delegera externt: Du som beställare kan så klart delegera uppgiften externt om du inte har någon tillståndsansvarig inom egna organisationen. Du kan delegera ända ned till underentreprenör. Tänk på att företaget du delegerar till då måste ha egen utsedd tillståndsansvarig. De måste vara minst två eftersom hetarbetaren inte får skriva tillstånd till sig själv. Använd vår delegeringsmall för detta.
 • Entreprenadavtal: I många entreprenadavtal utser beställaren entreprenören som tillståndsansvarig i de administrativa föreskrifterna såsom AF AMA 12, AFD.5512


Vad ska man som tillståndsansvarige göra?

 • På arbetsplatsen bedöma faran för brand och om det behövs ett tillstånd.
 • På plats gå igenom tillstånd/kontrollistan tillsammans med den eller dom som ska utföra och bevaka heta arbeten.
 • Efter att ha kontrollerat att alla säkerhetsreglerna är uppfyllda, utfärda ett tillstånd. Att aktivt hålla sig underrättad och kontrollera att säkerhetsreglerna följs både före, under och efter arbetet.

Finns tillstånd/kontrollista som app eller digital checklista?

Det går bra att ha en app eller digital checklista.  Tillståndslistan ska ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, utförare och brandvakt.
Det finns idag 2 versioner för digital tillståndslista:

 1. ”Brandfarliga Arbeten” som du laddar ned som app.
  OBS! Detta är den en enda digitala tillståndslistan som idag fungerar för de båda certifikaten ”Brandfarliga Arbeten” och Heta Arbeten®
  Med Brandfarliga Arbeten appen kan du skapa och signera tillståndslistor digitalt. Nu slipper du tillstånd i pappersformat. Spara och ha alltid med dig dina tillstånd. Få svar på alla dina frågor om Brandfarliga Arbeten med funktionen ”frågor och svar”. Alla inblandade i Brandfarliga Arbeten kan använda appen, oavsett vilket certifikat du har.
  Länk till appstore här.
  Länk till Google play här.
 2. Brandskyddsföreningens digitala tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®
  OBS! Denna digitala lista är bara till för internt bruk inom din organisation där du vet att alla endast har Brandskyddsföreningens certifikat Heta Arbeten®
  Bra funktioner men fungerar inte om du har externa hantverkare med andra certifikat.
  Länk till denna digitala lista hittar du här.

Tillståndslista i pappersform kommer alltid finnas kvar för de som föredrar detta.

Var hittar jag tillståndslista för Heta Arbeten?
Blankett för Heta Arbeten kan du ladda ned som pdf här.

brandfast heta arbeten block

Vem är tillståndsansvarig för heta arbeten i vår bostadsrättsförening?
Det är Bostadsrättsföreningens ordförande som är tillståndsansvarig för i den fastighet som ägs av föreningen. Ordföranden får skriva maximalt ett tillstånd per år för heta arbeten. Därefter definieras det som en återkommande uppgift och kräver giltigt certifikat för att få skriva fler tillstånd.

Vad gäller för en lantbrukare som anlitar en entreprenör som ska utföra heta arbeten?
Lantbrukaren kan vara tillståndsansvariga på sin egen gård när en extern entreprenör utför heta arbeten. Lantbrukare är även undantagna regeln om krav på giltigt certifikat för att utfärda återkommande tillstånd för heta arbeten, oavsett hur många arbeten som utförs under ett år.

Vad krävs för tillstånd vid arbete i EX-miljö?
I EX-miljö krävs två tillstånd:

 • Arbetstillstånd: Innan tillstånd för heta arbeten kan utfärdas måste föreståndaren för brandfarlig vara utfärda ett arbetstillstånd.
 • Tillstånd för heta arbeten: När arbetstillståndet är klart kan den tillståndsansvarige ge ett tillstånd för heta arbeten.

Heta arbeten i en villa, vad gäller?
I villaförsäkringar finns inga villkorskrav för heta arbeten att följa. Det finns inte heller några krav på att privatpersoner ska ha kunskap om regelverket i heta arbeten. Däremot ska entreprenören som anlitas följa sin försäkring som har villkor gällande heta arbeten. Entreprenören måste då ha tillstånd för att kunna utföra arbetet. Rent konkret innebär detta att entreprenören måste ta med en kollega, alternativt en annan entreprenör, som skriver tillstånd och som sedan övergår till att vara brandvakt när arbetet utförs. En ensamföretagare får inte utföra brandfarliga heta arbeten själv i en villa.

Certifiera dig!

Välkommen till våra certifieringskurser. Vi har några av Sveriges bästa kursledare och du får certifikatet direkt på kursen.

Läs om Heta Arbeten® kurs här

Läs om Brandfarliga arbeten kurs här.