expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
Tillståndsansvarig frågor och svar

Tillståndsansvarig för heta arbeten

Frågor och svar om tillståndsansvarig vid heta arbeten. Vilka regler gäller och kan man delegera ansvaret?

Tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten – Vad gäller?

För alla brandfarliga heta arbeten krävs att en tillståndsansvarig bedömer brandfaran, går igenom säkerhetsreglerna och skriver på ett tillstånd.

Det är beställaren av det brandfarliga arbetet som ska utse tillståndsansvarig. Beställaren kan vara fastighetsägaren, verksamheten eller en entreprenad. Någon av dessa ska skriftligen utse tillståndsansvarig.

Tillståndsansvaret är en uppgift, en roll, för att säkerställa kvalitet och att försäkringsreglerna gällande brandfarliga heta arbeten följs. Här listar vi viktiga punkter från regelverket.
Har du frågor om tillståndsansvar som du inte får svar på här så kontakta oss gärna!

Säkerhetsregler från 2023:

Från januari 2023 gäller regelverket SBF 506:1 (Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats)

Säkerhetsregel 1 – Riskbedömning och tillstånd
Beställaren ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara
för brand. För att kunna utföra bedömningen korrekt ska den tillståndsansvarige vara väl insatt
och uppdaterad med förutsättningarna som råder vid platsen där arbetet ska ske samt hur det ska
utföras.
Om fara för brand föreligger får arbetet endast utföras under förutsättning att den tillståndsansvarige genomfört en fullständig, dokumenterad och ifylld riskbedömning.
Den tillståndsansvarige ska, tillsammans med den som ska utföra arbetet och brandvakten, på plats bedöma faran för brand och vidta nödvändiga åtgärder för att arbetet ska kunna ske säkert. Vid riskbedömning av byggnadskonstruktioner ska högriskdetaljer särskilt beaktas. Den tillståndsansvarige utfärdar därefter ett tillstånd för arbetena som undertecknas av tillståndsansvarig, utförare och brandvakt. Tillståndet ska ges för så kort tid som möjligt.

Frågor och svar om tillstånd vid brandfarliga heta arbeten:

Vilken kompetens krävs för att få vara tillståndsansvarig vid brandfarliga heta arbeten?
Vilken kompetens krävs för att få vara tillståndsansvarig vid brandfarliga heta arbeten?
Den som skriver fler än 3 tillstånd per år skall ha ett giltigt certifikat för heta arbeten.
Det finns 2 parter ger ut certifikat:
1. SVEBRA (Svenska brandsäkerhetsföretag) i samarbete med Byggföretagen. Läs mer här.
2. Brandskyddsföreningens Service AB.

Från säkerhetsregel 2 – Personcertifikat:
“Den som är tillståndsanvarig, utförare eller brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska ha ett giltigt personcertifikat utfärdat av en konceptägare enligt SBF 2022. Den som inte regelbundet är tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats kan undantas från att inneha personcertifikat. Undantaget får inte användas för att sprida tillståndsansvaret till flera personer utan personcertifikat i samma organisation. Med inte regelbundet avses maximalt tre brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats under en 12månadersperiod.”

Vem ska utse en tillståndsansvarig?
Beställaren ska skriftligen utse en tillståndsansvarig. Vi har delegeringsmall för tillståndsansvarig som du kan använda för detta.

Vad gör man om det inte finns någon tillståndsansvarig?
Vad gör man om det inte finns någon tillståndsansvarig?
Utan tillståndsansvarig får du inte starta ett hett arbete, då bryter du mot dina försäkringsregler.
Tips för att få detta att fungera:

 • I egen organisation: Utse många tillståndsansvariga, så att det alltid finns någon på plats.
 • Som entreprenör: Stäm av innan du åker på ett jobb vem som är tillståndsansvarig och boka tid.
 • Upplys om att beställaren kan delegera uppgiften om de inte har någon tillståndsansvarig.

Hur kan man delegera tillståndsansvaret?
Detta gör man med en skriftlig delegation.

 • Inom egen organisation: Använd vår mall för att delegera arbetsuppgiften. Skrivs på av vd eller tillståndsansvarig som fått befogenhet att delegera detta vidare.
 • Delegera externt: Du som beställare kan så klart delegera uppgiften externt om du inte har någon tillståndsansvarig inom egna organisationen. Du kan delegera ända ned till underentreprenör. Tänk på att företaget du delegerar till då måste ha egen utsedd tillståndsansvarig. Tänk på att hetarbetaren inte får skriva tillstånd till sig själv. Använd vår delegeringsmall för detta.
 • Entreprenadavtal: I många entreprenadavtal utser beställaren entreprenören som tillståndsansvarig i de administrativa föreskrifterna såsom AF AMA 12, AFD.5512

Vad ska man som tillståndsansvarige göra?

 • På arbetsplatsen bedöma faran för brand och om det behövs ett tillstånd.
 • Genomföra en fullständig, dokumenterad och ifylld riskbedömning med en tillståndslista.
 • Göra riskbedömning av byggnadskonstruktioner där högriskdetaljer särskilt ska beaktas.
 • På plats gå igenom tillstånd/kontrollistan tillsammans med den eller dom som ska utföra och bevaka brandfarliga heta arbeten.
 • Efter att ha kontrollerat att alla säkerhetsreglerna är uppfyllda, utfärda ett tillstånd. Att aktivt hålla sig underrättad och kontrollera att säkerhetsreglerna följs både före, under och efter arbetet.
 • När arbetet är slutfört ska den tillståndsansvarige göra en kontroll av att säkerheten är återställd och därefter avsluta tillståndet med en underskrift. Detta görs i samband med att efterbevakning är avslutad.

Finns tillstånd/kontrollista som app eller digital checklista?

Det går bra att ha en app eller digital checklista.  Tillståndslistan ska ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, utförare och brandvakt.
Det finns idag 2 versioner för digital tillståndslista:

 • ”Brandfarliga Arbeten” som du laddar ned som app.
  Med Brandfarliga Arbeten appen kan du skapa och signera tillståndslistor digitalt. Nu slipper du tillstånd i pappersformat. Spara och ha alltid med dig dina tillstånd. Få svar på alla dina frågor om Brandfarliga Arbeten med funktionen ”frågor och svar”. Alla inblandade i Brandfarliga Arbeten kan använda appen, oavsett vilket certifikat du har.
  Detta är den bästa och mest användbara appen för tillstånd enligt oss på Brandfast.
  Länk till appstore här.
  Länk till Google play här.
 • Brandskyddsföreningens digitala tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®
  OBS! Denna digitala lista fungerar bäst för internt bruk inom en organisation där man har Brandskyddsföreningens certifikat Heta Arbeten®, då den är mer begränsad.
  Bra funktioner men fungerar bara om du har inloggning med deras certifikat.

Tillståndslista i pappersform kommer alltid finnas kvar för de som föredrar detta.

Var hittar jag tillståndslista för Heta Arbeten?
Blankett för Heta Arbeten kan du ladda ned som pdf här.

Tillståndslista brandfarliga heta arbeten

Vem är tillståndsansvarig för heta arbeten i vår BRF, bostadsrättsförening?
Det är Bostadsrättsföreningens ordförande som är tillståndsansvarig för i den fastighet som ägs av föreningen. Ordföranden får skriva maximalt 3 tillstånd per år för brandfarliga heta arbeten. Därefter definieras det som en återkommande uppgift och kräver giltigt certifikat för att få skriva fler tillstånd. Klokt är ändå att delegera uppgiften till någon som har certifikat och har kunskap om reglerna.

Vad gäller för en lantbrukare som anlitar en entreprenör som ska utföra heta arbeten?
Lantbrukaren kan vara tillståndsansvariga på sin egen gård när en extern entreprenör utför heta arbeten. Lantbrukare är även undantagna regeln om krav på giltigt certifikat för att utfärda återkommande tillstånd för heta arbeten, oavsett hur många arbeten som utförs under ett år.

Vad krävs för tillstånd vid arbete i EX-miljö?
I EX-miljö krävs två tillstånd:

 • Arbetstillstånd: Innan tillstånd för heta arbeten kan utfärdas måste föreståndaren för brandfarlig vara utfärda ett arbetstillstånd.
 • Tillstånd för heta arbeten: När arbetstillståndet är klart kan den tillståndsansvarige ge ett tillstånd för heta arbeten.

Heta arbeten i en villa, vad gäller?
I villaförsäkringar finns inga villkorskrav för brandfarliga heta arbeten att följa. Det finns inte heller några krav på att privatpersoner ska ha kunskap om regelverket i heta arbeten. Däremot ska entreprenören som anlitas följa sin försäkring som har villkor gällande heta arbeten. Entreprenören måste då ha tillstånd för att kunna utföra arbetet. Rent konkret innebär detta att entreprenören måste ta med en kollega, alternativt en annan entreprenör, som skriver tillstånd och som sedan övergår till att vara brandvakt när arbetet utförs. En ensamföretagare får inte utföra brandfarliga heta arbeten själv i en villa.

Får tillståndsansvarig själv utföra brandfarliga heta arbeten?
Nej! Den tillståndsansvarige får inte själv vara utförare på tillstånd som hen har utfärdat.

Undantag från tillståndsansvarig
Vid akuta jouruppdrag i byggnader, där uppdraget inte kan utföras under ordinarie arbetstid och en tillståndsansvarig inte kan komma på plats i rimlig tid, får utföraren själv agera tillståndsansvarig och ska då gå igenom alla säkerhetsregler för riskbedömning och tillståndsgivning.
Kommentar: Avsikten är att förhindra att en skada på byggnaden blir större, exempelvis under kvällar, nätter och helger.

Certifiera dig!

Välkommen till våra certifieringskurser. Vi har några av Sveriges bästa kursledare och du får certifikatet direkt på kursen.

Läs om brandfarliga heta arbeten kurs här.

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt