expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
Levande ljus brandorsak

De vanligaste brandorsakerna i Sverige

Sverige har genom åren upplevt ett antal tragiska bränder, och det är av yttersta vikt att förstå de vanligaste brandorsakerna för att kunna förebygga och minimera risken för framtida händelser. Brandorsakerna varierar emellertid mellan olika typer av verksamheter och boendemiljöer.

Sverige har genom åren upplevt ett antal tragiska bränder, och det är av yttersta vikt att förstå de vanligaste brandorsakerna för att kunna förebygga och minimera risken för framtida händelser. Brandorsakerna varierar emellertid mellan olika typer av verksamheter och boendemiljöer. I denna artikel kommer vi att berätta om de vanligaste brandorsakerna i Sverige och hur de skiljer sig åt beroende på verksamhetstyp.

Brandorsaker i bostäder

Brandorsakerna i bostäder är många och kan ofta härledas till mänskliga beteenden och felande teknik. De vanligaste brandorsakerna i svenska bostäder inkluderar:

 1. Torrkokning och oaktsamhet vid matlagning: Många bostadsbränder börjar i köket, ofta på grund av ouppmärksamhet under matlagning. Att lämna en spis eller ugn obevakad är en vanlig orsak till köksbränder.
 2. Skorstensbrand: En av de vanligaste orsakerna till brand i hus är brand i skorsten och kallas även för soteld. Kan uppstå om man eldar med fuktig ved eller med för lite tilluft. Blir röken mörk från skorstenen när du eldar är detta ett varningstecken.
 3. Elfel: Elektriska fel och överbelastning är en ledande orsak till bostadsbränder. Gamla elsystem, trasiga kablar och felaktigt använda apparater kan alla leda till kortslutningar och eldsvådor. Laddning av batterier är också en allt vanligare brandorsak.
 4. Ovarsam hantering av öppen eld: Ovarsam användning av levande ljus, öppna spisar och braskaminer kan orsaka bränder om de inte övervakas noggrant. Ett glömt ljus eller gnistor från elden kan snabbt leda till en brand.
 5. Rökning: Rökning i sängen eller i närheten av brandfarliga material utgör en allvarlig risk. En glödande cigarett eller en ouppmärksam rökare kan orsaka en brand.
 6. Barn och leksaker: Barn kan vara nyfikna och omedvetet orsaka bränder genom att leka med tändstickor, tändare eller andra brandfarliga ämnen. Därför är det viktigt att förvara sådana föremål utom räckhåll för barn.
Brand i mobilladdare
Att ladda sin mobil i sängen kan få förödande konsekvenser. Denna bild visar hur placering på hårt underlag förhindrade spridning av brand.

Brandorsaker inom industri och tillverkning

Inom industri och tillverkning finns särskilda brandrisker som kräver noggrann övervakning och förebyggande åtgärder. De vanligaste brandorsakerna i denna sektor inkluderar:

 1. Elektronisk utrustning: I industriella miljöer används omfattande elektronisk utrustning och felaktig användning eller underhåll kan leda till elektroniska bränder.
 2. Maskinella fel: Maskinella fel och överhettning kan orsaka brand. Därför är regelbunden inspektion och underhåll av maskiner av yttersta vikt.
 3. Anlagd brand: Tyvärr en vanlig orsak som kan få stora konsekvenser. Att ha brännbart material vid entréer och intill husfasader är onödiga risker i detta avseende.
 4. Svetsning och heta arbeten: Arbeten som involverar svetsning och användning av öppen låga är särskilt riskfyllda. Att inte följa säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten kan leda till allvarliga bränder.
 5. Kemikalier och bränslen: Industriella anläggningar hanterar ofta farliga kemikalier och bränslen. Läckage eller olyckor kan snabbt eskalera till en brand.
 6. Lagring och hantering: Felaktig lagring och hantering av material, inklusive överbelastning och felaktig stapling, kan öka brandrisken.

Brandorsaker och risker i brandskyddet i offentliga byggnader

Offentliga byggnader som skolor, sjukhus och köpcentrum har specifika brandrisker som måste hanteras noggrant och metodiskt. Brandskyddet behöver underhållas regelbundet för att verksamheten ska vara redo om en brand uppstår. De vanligaste orsakerna till att en brand uppstår och i vissa fall eskalerar utan att brandbekämpning påbörjas i tidigt stadie är:

 1. Elektronisk utrustning: Offentliga byggnader använder avancerad elektronisk utrustning, och felaktig installation eller underhåll kan leda till kortslutningar och i värsta fall en brand.
 2. Anlagd brand: Tyvärr en vanlig orsak som kan få stora konsekvenser. Att ha brännbart material vid entréer och intill husfasader är onödiga risker i detta avseende.
 3. Brandfarliga material: Lagring av brandfarliga vara, som kemikalier och bränslen, i offentliga byggnader kan öka risken för en brand. Det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna för sådana material.
 4. Brandlarm och brandsläckare: Felaktigt underhåll av brandsläckare och annan brandskyddsutrustning kan förhindra effektiv brandbekämpning och räddning. Otillräckliga eller dåligt underhållna brandlarmsystem kan fördröja upptäckten av en brand och minska chansen till en snabb evakuering.

Viktigt att förebygga bräder genom utbildad personal och tydliga brandskyddsrutiner

För att minimera risken för bränder inom olika typer av verksamheter är det av yttersta vikt att arbeta med förebyggande brandsäkerhetsåtgärder. Detta inkluderar regelbunden brandskyddskontroller, ordning och reda, utbildning av personal i brandsäkerhet och utarbetande av noggrant utformade utrymningsrutiner.

Slutligen är det viktigt att påpeka att olyckor kan inträffa oavsett förebyggande åtgärder. Därför är det lika viktigt att ha effektiva brandbekämpningsåtgärder på plats, inklusive fungerande brandlarm, brandsläckare och utbildad personal som vet hur man hanterar nödsituationer.

Att förstå de vanligaste brandorsakerna inom olika verksamheter är det första steget mot att skapa säkrare miljöer och minska risken för bränder och deras förödande konsekvenser. Genom att ta lämpliga åtgärder och investera i brandsäkerhet kan vi alla bidra till att skydda liv och egendom från brandrisker.

Genom att regelbundet uppdatera sina kunskaper inom grundläggande brandskydd är du och dina kollegor rustade för att aktivt arbeta med ert systematiska brandskyddsarbete och vara redo att agera om en brand uppstår på er arbetsplats. Vi kommer gärna till er och håller i en utbildning anpassad till just er verksamhet. Läs gärna mer här:

Brandkurs för personal

Brandkurs för personal på förskola

Brandkurs för hotellpersonal

Brandkurs för butikspersonal

Grundläggande brandskyddsutbildning e-learning

Läs gärna vår artikel om brandskyddsorganisationen och vem som bär det yttersta ansvaret för brandskyddet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för hjälp att planera in en egen brandkurs hos er!

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt